445/94 หมู่ที่ 4 ถนนแพรกษา 14 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร 02 3243728 แฟกซ์ 02 3243729 มือถือ 08 1849 4411