02
 
   
 

Conveyor Belts

Conveyor Belts คือ ระบบลำเลียงสินค้า จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้สายพานลำเรียง ในหน่วยของการผลิต ระบบลำเลียงสินค้า ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ในรางกายมนุษย์ เพราะถ้าไม่มีเส้นเลือด ร่างกายของเรา จะไม่มีการหมุนเวียนเลือดนำเลือกเสียมาฟอกให้กลายเป็น เลือดที่ดีได้ ซึ่งระบบลำเลียงจะต้องทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เช่นนั้น ส่วนอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน