เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 200 mm.

เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 600 mm.

เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 800 mm.

เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 1 เมตร ใช้ระบบอัดแบบลม

เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 1.2 เมตร ใช้ระบบอัดแบบลม

เครื่องต่อสายพานหน้ากว้าง 1.5 เมตร ใช้ระบบอัดแบบลม